اخبار > مسابقه کتاب و کتاب‌خوانی بر مبنای کتاب صعود چهل‌ساله